EU podržava borbu BiH protiv pranja novca

EU podržava borbu BiH protiv pranja novca

U okviru podrške borbi protiv pranja novca i prevenciji finansiranja terorizma Bosne i Hercegovine Evropska unija finansira trogodišnji projekat u vrijednosti od 2 miliona eura. Kroz ovaj projekat je za potrebe Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) obezbijeđen analitički softver i kompjuterski hardver za sistem borbe protiv pranja novca (AMLS), a pripremljen je i nacrt plana razvoja kapaciteta za Finansijsko-obavještajno odjeljenje, kao i za jedinice koja rade na suzbijanju vanustavnog kriminalnog djelovanja.

Za predstavnike policije, sudova i tužilaštava održane su odgovarajuće obuke sa konkretnim primjerima krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorizma, čime im je pružena prilika za utvrđivanje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma u BiH. Kao dio obuke, uloženi su napori usmjereni na unapređenje saradnje između svih struktura, kako bi se doprinijelo radu na pospješivanju broja konačnih presuda za tu vrstu kriminala u BiH, kao i oduzimanju nezakonito stečene imovine.

Projekat je organizovao seminare za ovlaštena lica iz finansijskog sektora, a posebno iz banaka i mikrokreditnih organizacija, te za advokate i notare. Naglasak je stavljen na prijenos znanja koja se tiču Procjene rizika od pranja novca, kao i na kontinuirani nadzor klijenata na bazi rizika, što bi trebalo dovesti do kvalitetnijeg izvještavanja o sumnjivim transakcijama.

Projekat je predstavio najbolje prakse Republike Slovenije sa naglaskom na važnost finansijskih istraga za otkrivanje krivičnih djela pranja novca, kao i za pravovremeno zamrzavanje i naknadno privremeno blokiranje i u konačnici oduzimanje nezakonito stečene imovine. Dobre prakse Republike Slovenije su korištene i prilikom pripreme prvog izvještaja o Procjeni rizika na nivou države, njenom obnavljanju, strukturnoj analizi i akcionom planu, koje su sačinili nadležni organi vlasti na osnovu utvrđenih prijetnji, odnosno slabosti.

Posebna pažnja posvećena je Akcionom planu koji treba da se priprema na osnovu rezultata Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH. Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH je tokom 2018. godine završena i usvojena na Vijeću ministara BiH.

Projekat je omogućio sveobuhvatnu analizu krivičnog zakonodavstva u BiH pri čemu su korišteni postupci evaluacije Moneyvala. Preporuke Organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca (FATF) koje predstavljaju međunarodno priznate standarde u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, predstavljene su i upoređene sa standardima Moneyvala, sa posebnim naglaskom na novu metodologiju FATF-a. Pripremljen je nacrt liste indikatora, te prijedlozi za načine otkrivanja sumnjivih aktivnosti u skladu sa direktivama Evropske unije, što je rezultiralo pripremom nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju pranja novca na državnom nivou.

BiH je ispunila uslove u smislu poštivanja kriterija Evropske unije za sprečavanje pranja novca, te je stoga i Evropska komisija ranije ovoga mjeseca donijela odluku da se BiH skine sa EU popisa trećih zemalja sa visokim rizikom od pranja novca. U preporukama EU navode se inkriminacija pranja novca i finansiranja terorizma, dubinska analiza klijenata, vođenje evidencije i izvještavanje o sumnjivim transakcijama u finansijskom i nefinansijskom sektoru, kao i transparentnost stvarnog vlasništva, te unapređenje međunarodne saradnje.