ΤτΕ: Στενή σύνδεση μεταξύ ελληνικής και η τουρκικής οικονομίας

ΤτΕ: Στενή σύνδεση μεταξύ ελληνικής και η τουρκικής οικονομίας

Στενά συνδεδεμένες παρουσιάζονται η ελληνική με την τουρκική οικονομία σε ειδική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (Bank of Greece), η οποία εξετάζει το βαθμό επηρεασμού της μιας προς την άλλη. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα η σημασία της Τουρκίας ως εμπορικού εταίρου της χώρας μας συνδέεται κυρίως με τις εξαγωγές αγαθών προς τη γειτονική χώρα, το μερίδιο των οποίων στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 6,2% κατά μέσο όρο την τριετία 2015-2017.

Μικρό το ποσοστό των εισαγωγών

Μολονότι, όμως, η Τουρκία ανήκει στους κορυφαίους προορισμούς των ελληνικών εξαγόμενων αγαθών δεν είναι εξίσου σημαντική ως προμηθευτής, δεδομένου ότι οι εισαγωγές αγαθών από την Τουρκία δεν ξεπερνούν το 3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών. Ταυτόχρονα, το εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών είναι περιορισμένο, αφού τα μερίδια της Τουρκίας τόσο στο σύνολο των εισπράξεων όσο και των πληρωμών από υπηρεσίες κυμαίνονται γύρω στο 2% των αντίστοιχων συνολικών μεγεθών. Ειδικότερα, τα 3/4 των εισπράξεων από την Τουρκία αντιπροσωπεύουν ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ στις αντίστοιχες πληρωμές οι ταξιδιωτικές και οι μεταφορικές υπηρεσίες έχουν σχεδόν την ίδια βαρύτητα.

Οικονομετρική ανάλυση

Προχωρώντας σε μια οικονομετρική ανάλυση με βάση τις προβλέψεις για κάμψη του ρυθμού ανάκαμψης στην γειτονική χώρα η ΤτΕ  διαπιστώνει ότι ενδεχόμενη επιδείνωση της τουρκικής οικονομίας αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία, μειώνοντας τις συναφείς εισπράξεις κατά 19,8% το β’ εξάμηνο του 2018, ενώ για το σύνολο του έτους η μείωση εκτιμάται στο 9,3% σε σχέση με το σενάριο βάσης (από 2,4 δισ. ευρώ σε 2,1 δισ. ευρώ, σε σταθερές τιμές έτους 2010). Η επίπτωση αυτή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδος κατά 0,1% για το σύνολο του 2018.

Για τα έτη 2019 και 2020 η αρνητική επίδραση στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών αναμένεται, σύμφωνα πάντα με το σενάριο της ΤτΕ, να είναι 20,6% (από 2,5 δισ. ευρώ σε 1,9 δισ. ευρώ) και 19,1% (από 3 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ) αντίστοιχα, ενώ η αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ αναμένεται να είναι 0,2% για κάθε έτος.

Αναζήτηση νέων αγορών

Από τους ερευνητές πάντως επισημαίνεται ότι αυτοί οι υπολογισμοί μπορούν να θεωρηθούν ως το δυσμενέστερο σενάριο για τη μείωση του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδος, δεδομένου ότι οι Έλληνες εξαγωγείς πιθανόν να αναζητήσουν νέες αγορές ή, πολύ πιθανότερα, να αυξήσουν τις εξαγωγές τους προς άλλες χώρες, αξιοποιώντας τους διαύλους με τους ήδη υφιστάμενους εμπορικούς τους εταίρους./IBNA