Τα επτά νομοσχέδια στην Ελλάδα για το “Επιχειρείν”

Τα επτά νομοσχέδια στην Ελλάδα για το “Επιχειρείν”

Επτά νομοσχέδια τα οποία σχετίζονται με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις στρατηγικές επενδύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, το εταιρικό δίκαιο, την εποπτεία των εταιρειών, την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, αλλά και τη σύσταση υπηρεσίας πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων, περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το επόμενο διάστημα.

Το σχέδιο δράσης του υπουργείου αριθμεί δεκάδες παρεμβάσεις, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα, ενώ όπως προαναφέρθηκε, ήδη τα νομοσχέδια είναι έτοιμα προς κατάθεση στη Βουλή.

Ειδικότερα:

1. Το σχέδιο νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός πιο ελκυστικού και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου (νέα κίνητρα, μεγαλύτερο εύρος ωφελημάτων, ασφαλής, διαφανής και ταχεία διαδικασία) για στοχευμένες επενδύσεις και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως η βιομηχανία.

2. Το σχέδιο νόμου για την Πιστοληπτική Ικανότητα Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, το υπουργείο προχωρά στη σύσταση Αρχής (Credit Bureau) για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών ή και επιχειρήσεων για την αποκατάσταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

3. Το σχέδιο νόμου για την Εποπτεία Εταιρειών. Με το νέο πλαίσιο, η εποπτεία των εταιρειών θα γίνεται βάσει μεγέθους και όχι εταιρικής μορφής, ώστε να καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενώ προβλέπει και τη μετάβαση από ένα κατασταλτικό σε ένα προληπτικό και αποτελεσματικότερο μοντέλο εποπτείας.

4. Το σχέδιο νόμου για τους Μετασχηματισμούς Εταιρειών. Με το εν λόγω νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται σε άλλη νομική μορφή, κάτι το οποίο με το σημερινό εταιρικό δίκαιο δεν είναι εφικτό.

5. Το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση. Το εν λόγω νομοσχέδιο αποσκοπεί στην εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων.

6. Το νομοσχέδιο για τη Δεύτερη Ευκαιρία Εταιρειών. Το εν λόγω νομοσχέδιο στοχεύει στην επανένταξη μέσω μιας σειράς διαδικασιών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, των επιχειρηματιών που πτώχευσαν χωρίς δόλο.

7. Το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία Μητρώου προμηθευτών και την αναδιοργάνωση των αναθετουσών αρχών στην κατεύθυνση ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου λειτουργίας για τις δημόσιες συμβάσεις. Επίσης στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση Πράσινων και κοινωνικών κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις…. / IBNA