Οι κατευθυντήριες «γραμμές» του Αναπτυξιακού Σχεδίου

Οι κατευθυντήριες «γραμμές» του Αναπτυξιακού Σχεδίου

Σε ρυθμούς σύνταξης του Αναπτυξιακού Σχεδίου βρίσκεται η κυβέρνηση, κάτι το οποίο είναι άκρως σημαντικό καθώς η Ελλάδα θα πορευτεί βασιζόμενη σε αυτό, τα (επόμενα) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο, και αναμένεται να παρουσιαστεί ως πρώτο επίσημο κείμενο στο Eurogroup της 27ης Απριλίου.

Η συγκεκριμένη στρατηγική θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε 4 ακροατήρια (θεσμούς, αγορές, κράτη- πιστωτές και ελληνική κοινωνία) και θα αποτυπώνει τη βούληση της κυβέρνησης να διασφαλίσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και να συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να ενταχθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ένας ισχυρός κοινωνικός πυλώνας με παρεμβάσεις για τη στήριξη της εργασίας και του κοινωνικού κράτους που θα στέλνουν το μήνυμα ότι η χώρα αλλάζει σελίδα μετά τη λήξη των μνημονίων και θα δημιουργούν μία αίσθηση ελπίδας και προοπτικής στην κοινωνία, ενώ θα εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους μείωσης της ανεργίας.

Βασικός άξονας της στρατηγικής είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο ως μέσο για τη σταδιακή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, στην κατεύθυνση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και ευρύτερα στην μετατροπή της σε μια προηγμένη οικονομία της γνώσης.

Προκλήσεις

Βασικές προκλήσεις για την κυβέρνηση είναι η ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας, η αύξηση της απασχόλησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού – ιδίως του εξειδικευμένου – στην οικονομία, στην αναστροφή της τάσης μετανάστευσης ιδίως του επιστημονικού δυναμικού, αλλά και στον περιορισμό της περαιτέρω μείωσης του πληθυσμού της χώρας η βελτίωση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής και ο περιορισμός της φτώχειας· η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι παραπάνω προκλήσεις κατάλληλα δρομολογούμενες, συνιστούν ένα πλήρως συνεκτικό εθνικό-κοινωνικό και περιβαλλοντικό ανορθωτικό σύνολο παρεμβάσεων για το μέλλον της χώρας και περιλαμβάνουν:

  1. Προσανατολισμό σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο μέσω α) της ενίσχυσης του τεχνολογικού περιεχομένου προϊόντων και υπηρεσιών, β) της στροφής σε διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, και  γ) της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού·
  2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων·
  3. Ενδυνάμωση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού μέσα από τη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας
  4. Ενίσχυση επιχειρηματικών δικτύων και συστάδων επιχειρήσεων.
  5. Ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

Ξένες επενδύσεις

Βασικά μέσα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής που θα περιλαμβάνονται στο Αναπτυξιακό Σχέδιο είναι:

-η μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων  βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος

-η αύξηση των επενδύσεων, των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) συμπεριλαμβανομένων

-η βελτίωση της επάρκειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος

-η υλοποίηση δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας

-αξιοποίηση  των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με  αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας  αλλά και με την πολύμορφη αξιοποίηση του επί του παρόντος αργούντος ή πλημμελώς αξιοποιούμενου μέρους της

–  η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας

-η αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης

-ο ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο συνεκτικός συντονισμός, η αποτελεσματική υλοποίηση, η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση στο πλαίσιο ενός πλήρως αναβαθμισμένου και μεταρρυθμισμένου επιτελικού κράτους…. / IBNA