Νέο πλαίσιο σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Αδειοδότηση σε 45 μέρες!

Νέο πλαίσιο σε στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Αδειοδότηση σε 45 μέρες!

Αδειοδοτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, σταθερή φορολογία και φοροαπαλλαγές προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του ελληνικού υπουργείου Οικονομίας για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι 17 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα ορίζεται προθεσμία 45 ημερών «για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων».

Μάλιστα προς επιτάχυνση των διαδικασιών το προτεινόμενο πλαίσιο ορίζει ότι για τις στρατηγικές επενδύσεις η αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταφέρεται αυτόματα στον υπουργό !

Ποιες είναι οι Στρατηγικές Επενδύσεις

Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα παρεχόμενα σε αυτές κίνητρα, ενώ εισάγονται και κίνητρα για επενδύσεις στοχευμένες σε Έρευνα και Ανάπτυξη καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανία.

Ως στρατηγικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων, θα μπορούν να χαρακτηριστούν:

-Επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ. ευρώ ή που δημιουργούν τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.

-Επενδύσεις με οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ.

-Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, τα όρια μειώνονται σε 75 νέες θέσεις εργασίας και 30 εκατ. ευρώ, ενώ αν αυτές δημιουργούνται σε Βιομηχανικές Περιοχές τα όρια καθορίζονται σε 50 θέσεις εργασίας και προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ.

Κίνητρα

Όλες οι επενδύσεις που θα ενταχθούν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα μπορούν να έχουν σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 χρόνια όπως ακριβώς και οι επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016).

Παράλληλα, οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορούν να λάβουν και απαλλαγή επί του φόρου εισοδήματος ανάλογα με το ύψος της επένδυσης.

Φοροαπαλλαγές

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό και υπολογίζεται ως εξής:

– Για συνολικό προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 7.500.000 ευρώ.

– Για το μέρος του προϋπολογισμού από 30.000.000 ευρώ έως 35.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 80% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.

– Για το μέρος του προϋπολογισμού από 35.000.000 ευρώ έως 40.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 60% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.

-Για το μέρος του προϋπολογισμού από 40.000.000 ευρώ έως 45.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 40% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.

-Για το μέρος του προϋπολογισμού από 45.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 20% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.

– Για το μέρος του προϋπολογισμού από 50.000.000 ευρώ έως 100.000.000 ευρώ το δικαιούμενο ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται στο 10% της δικαιούμενης απαλλαγής φόρου.

– Για το μέρος του προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου./IBNA