Κύπρος: Θεσμοθετούνται Γραμματεία και Συντονιστικό για τις Τριμερείς Συνεργασίες.

Κύπρος: Θεσμοθετούνται Γραμματεία και Συντονιστικό για τις Τριμερείς Συνεργασίες.

Τη σύσταση και φιλοξενία Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας και Εθνικού Συντονιστικού Μηχανισμού για θέματα Τριμερών Συνεργασιών, στην Κύπρο αποφάσισε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πρόταση για την σύσταση και φιλοξενία της Γραμματείας και του συντονιστικού Μηχανισμού, ήταν πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς με τις μέχρι στιγμής πρωτοβουλίες και ενέργειες οι Τριμερείς Συνεργασίες με τα κράτη της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν καταστεί θεσμός και βασικός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Γραμματεία Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας, ως πυρήνας μόνιμης βάσης συνεργασίας των μερών, θα συμβάλει ουσιαστικά στον στόχο της περιφερειακής ενσωμάτωσης για τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου κατ’ αναλογία άλλων περιπτώσεων περιφερειακής ενσωμάτωσης και στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στις σχέσεις των κρατών που την συναποτελούν, αλλά και της περιοχής γενικότερα.

Παράλληλα, οι αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες εθνικού συντονισμού και διαβούλευσης για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των Τριμερών, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη των τριμερών συνεργασιών καταδεικνύουν την ανάγκη σύστασης ενός Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού που θα αναλάβει τον οριζόντιο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων/Υπηρεσιών, τα οποία θα εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία και θα έχουν την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων στους τομείς αρμοδιότητάς τους.

Υιοθετώντας την πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη να προχωρήσει σε σχετικές διαβουλεύσεις με τους εταίρους της Κύπρου στις τριμερείς συνεργασίες και να υποβάλει ολοκληρωμένες προτάσεις προς υλοποίηση των όσων έχουν αποφασισθεί.

Οι Τριμερείς  Συνεργασίες της Κύπρου με την Ελλάδα, αφορούν τις χώρες Ισραήλ, Αίγυπτος, Ιορδανία και Λίβανος, ενώ υπάρχει σχεδιασμός να υπάρξουν κι άλλες συνεργασίες./ΙΒΝΑ