Η Ελλάδα αποκτά «θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ΑΠΕ

Η Ελλάδα αποκτά «θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ΑΠΕ

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου «περί θεσπίσεως πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό», με το οποίο θεσπίζονται οι αρχές και οι διαδικασίες που αποσκοπούν στην κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο ενσωματώνονται παράλληλα ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ.

Ως «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός» νοείται η διαδικασία με την οποία οργανώνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες στον θαλάσσιο και παράκτιο χώρο προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στόχων, ενώ περιλαμβάνει την Εθνική Χωρική Στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και τα Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια.

Κατά συνέπεια, οριοθετείται η δραστηριότητα σε τομείς όπως εκείνος της ενέργειας, της ναυτιλίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισμού, της εξόρυξης πρώτων υλών, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, σε αυτή την βάση, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, δίνεται η δυνατότητα δραστηριοτήτων όπως η υδατοκαλλιέργεια, η αλιεία, η έρευνα, εκμετάλλευση και εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η επιστημονική έρευνα για διαδρομές υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών, ο τουρισμός.

Στόχος, η ενθάρρυνση των επενδύσεων, η ενίσχυση της συντονισμένης και ολοκληρωμένης διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο προωθείται η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία αποσκοπεί στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Παράλληλα, ενθαρρύνεται η χρήση νέων προηγμένων βιοκαυσίμων που δεν παράγονται από εδώδιμες καλλιέργειες ενώ θεσπίζεται η υποχρέωση ανάμειξης της βενζίνης με βιοκαύσιμα και ειδικότερα με αυτούσια βιοαιθανόλη ή με βιοαιθέρες, με έναρξη το 2019 και πρόβλεψη για αύξηση της εν λόγω υποχρέωσης.

Η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής έχει στόχο την περαιτέρω προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ μέσω της αύξησης συμμετοχής των βιοκαυσίμων στην τελική κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές, σύμφωνα με την πολιτική της Ε.Ε. περί μεριδίου ενέργειας από ΑΠΕ 10% το 2020 και την μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου…. / IBNA