ΕΙΒ: Τελευταία η Ρουμανία στις επενδύσεις…

ΕΙΒ: Τελευταία η Ρουμανία στις επενδύσεις…

Σταθερά πίσω φαίνεται πως μένει η Ρουμανία καθώς σύμφωνα με νέα έκθεση της Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – European Investment Bank (EIB) οι επενδύσεις είναι είδος που σπανίζει.

Ειδικότερα, η Ρουμανία μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. διατηρεί τα πιο χαμηλά ποσοστά άμεσων επενδύσεων, ενώ οι καινοτόμες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης.

«Οι διαφορές – όπως επισημαίνεται στην εν λόγω μελέτη- όσον αφορά στις επενδύσεις είναι μεγάλες παρά την ισχυρή αλλά κυρίως καθοδηγούμενη από την κατανάλωση ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η αβεβαιότητα για το μέλλον και το ασταθές επιχειρηματικό και εργασιακό πλαίσιο αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια».

Μετά από μία παρατεταμένη περίοδο οικονομικής ύφεσης, με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις να παραμένουν κατά 30% μειωμένες σε σχέση με τα επίπεδα του 2008, το πρόσημο ήταν θετικό για πρώτη φορά το 2017 με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκ νέου προσδοκίες.

Η Ρουμανία υστερεί κατά κύριο λόγο στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς αποτελεί ένα τομέα με τον οποίο παρά τις συστάσεις και τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ε.Ε δεν έχει ασχοληθεί κανείς.

Επίσης, οι επιχειρήσεις πλήττονται γιατί δεν διατίθενται ή δεν υπάρχουν για να διατεθούν κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Η ιεράρχηση των δημόσιων δαπανών προκρίνοντας ως προτεραιότητα την κατανάλωση και η σχετικά υψηλή μόχλευση των εταιρειών από την ιδιωτική πλευρά ήταν οι κύριοι παράγοντες που εμπόδιζαν την ανάκαμψη των επενδύσεων μέχρι το περασμένο έτος.

«Η κατανόηση των περιορισμών, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αναφορικά με τις επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η Ρουμανία να συνεχίσει την πορεία της προς την οικονομική σύγκλιση».

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της θετικής τάσης που καταγράφεται πρέπει να ληφθούν με προσοχή υπόψη οι λόγοι για τους οποίους μέχρι σήμερα «κράτησαν» πίσω την οικονομία της Ρουμανίας.

Η προσπάθεια για ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της ιστοσελίδας InvestRomania (http://investromania.gov.ro/web/) φαίνεται πως δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα./IBNA