Ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων καταγράφει η Alpha Bank.

Ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων καταγράφει η Alpha Bank.

Σύμφωνα με ανάλυση της Alpha Bank, υπάρχει για πρώτη φορά αύξηση 1,3% σε ετήσια βάση στις τιμές των ακινήτων ενώ και η οικοδομική δραστηριότητα παρουσιάζει ανοδική τάση, κάτι που ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Οι κύριοι παράγοντες αυτής της ανάκαμψης, όπως αναφέρεται στην ανάλυση, συνδέονται με την είσοδο σε νέα φάση οικονομικού κύκλου, καθώς και οι μεταβολές που επέφερε η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και οι παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο.

Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας ενισχύεται από τον συγχρονισμό του οικονομικού κύκλου και του κύκλου των τιμών κατοικιών σε πραγματικούς όρους, όπως αντανακλάται από την παράλληλη εξέλιξη των ετήσιων μεταβολών του πραγματικού ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Κατοικιών στην περίοδο 1998-2018.

Η σταδιακή αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης συνέβαλε στην σταθεροποίηση του δείκτη τιμών κατοικιών από το 2017 που συνεχίστηκε με άνοδο το 2018, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί στα επόμενα τρίμηνα.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, οι τιμές των κατοικιών υποχώρησαν κατά περίπου 40% σωρευτικά στην περίοδο 2009-2017 (σε ονομαστικούς όρους) ενώ παράλληλα το κόστος κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών μειώθηκε με αρκετά χαμηλότερο ρυθμό.

Το υψηλότερο κόστος κατασκευής σε σχέση με τις τιμές των κατοικιών καθιστά την επένδυση μη αποδοτική και συνεπώς αποτελεί πρόσθετο παράγοντα αδυναμίας ανάκαμψης της αγοράς. Ωστόσο, η τάση αυτή έχει αντιστραφεί από τις αρχές του έτους, καθώς η αύξηση των τιμών των κατοικιών που παρατηρείται έχει υπερβεί το κόστος παραγωγής, ενισχύοντας τα κίνητρα επένδυσης./ΙΒΝΑ